Publikationer

Här listas publikationer i Anthesis Envecos egen rapportserie. Många av våra rapporter publiceras av våra uppdragsgivare, varav ett antal exempel finns under områden. För mer information kontakta Linus.Hasselstrom@anthesisgroup.com. Information om våra vetenskapliga publikationer finner du här.

 

2018

2018:6 Åtgärdsprogrammet God havsmiljö 2020 – Utvärdering av uppfyllelse av miljömålspreciseringar

2018:5 Värdering av vattenförekomster i Göteborg

2018:4 Socioekonomiska konsekvenser av projektet LifeELMIAS

2018:3 The Swedish CO2 tax – an overview

2018:2 Samhällsekonomiska analyser av goda ljudmiljöer

 

2017

2017:13 Nulägesanalys av energitjänster med garanterad energibesparing i Sverige

2017:12 Kartläggning av samhällsekonomiska analyser inom miljöområdet

2017:11 Från beräkning till verklighet – skillnader i energianvändning

2017:10 Omvärldsbevakning – mervärden av energieffektivisering

2017:9 Granskning av Jordbruksverkets utvärdering av vallersättningen och kompensationsstödet

2017:8 Bakgrund till de samhällsekonomiska schablonvärdena i miljömålsmyndigheternas gemensamma prisdatabas

2017:7 Värdering av vattenförekomster i Stockholm – del 2

2017:6 Att göra rimlighetsavvägning enligt 2 kap § 7 miljöbalken

2017:5 Värdering av vattenförekomster i Stockholm

2017:4 Kartläggning av andra länders arbete med samhällsekonomisk analys inom miljöområdet

2017:3 Samhällsekonomisk analys av ekosystemtjänster i Täby

2017:2 Utvärdering av styrmedelsanalys: En granskning av KEMI’s konsekvensanalys av förslag till nationella regler för högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum

2017:1 Utvärdering av ekonomiska stöd i skogsbruket: En granskning av IVL’s analys av Nokås och Ädellövsstödet

 

2016

2016:5 Ulricehamns ekosystemtjänster i samhällsekonomisk belysning

2016:4 Samhällsekonomisk betraktelse kulturella värden

2016:3 Långsjöns badvärde

2016:2 Kostnader och nytta vid olika målnivåer för textilavfall

2016:1 Kartläggning av samhällsekonomiska analyser inom miljöområdet

 

2015

2015:6 Mapping of ecosystem services in the Fixfabriken area – method development and case
study application

2015:5 Initial socio-economic impact assessment of ACTRIS

2015:4 BOKS-analysverktyg (Viskan)

2015:3 BOKS-vägledning

2015:2 BOKS-modellen

2015:1 Hur tillämpas miljöbalkens rimlighetsavvägning?

 

2014

2014:2 Economic impact of underwater noise

2014:1 Värdet av vattenkvalitetsförbättringar i Sverige