Ekonomisk värdering av miljön

Vad är det ekonomiska värdet av ekosystemtjänster, naturmiljöer och kulturmiljöer?

Anthesis Enveco besvarar frågan med hjälp av etablerade metoder för miljövärdering. Genom vår forskning håller vi oss à jour med och påverkar forskningsfronten. Förutom att utforma och genomföra värderingsstudier utvecklar vi schablonvärden för miljöförändringar, skriver handböcker och metodhandledningar samt utvecklar databaser.

Ett urval av projekt

  • Värdering av vattenförekomster i Stockholm, 2017. På uppdrag av Stockholms stad. Slutrapport
  • Guide för värdering av ekosystemtjänster, 2015. På uppdrag av Naturvårdsverket. Slutrapport
  • Värdet av vattenkvalitetsförbättringar i Sverige – en studie baserad på värdeöverföring, 2014. På uppdrag av Vattenmyndigheterna, Länsstyrelsen i Västernorrland. Slutrapport
  • Grundvattnets ekosystemtjänster och deras ekonomiska värden – en inledande kartläggning, 2014. På uppdrag av SGU, Enveco underkonsult till Chalmers tekniska högskola. Slutrapport
  • Samhällsekonomisk analys av myggproblemets kostnader, 2013. På uppdrag av Länsstyrelsen i Gävleborg. Slutrapport

För mer information kontakta Linus Hasselström (Linus.Hasselstrom@anthesisgroup.com).