Henrik Nordzell

Henrik NordzellHenrik Nordzell
Analytiker

E-post: Henrik.Nordzell@anthesisgroup.com
Mobil: 073-992 33 24

Henrik Nordzell har en masterexamen (2015) i nationalekonomi med miljöinriktning samt en Agronomexamen (2015) med inriktning ekonomi från Sveriges Lantbruksuniversitet. Som masteruppsats gjorde han en kostnadsnyttoanalys av växthusgasutsläpp och ekosystemtjänster vid omvandling av våtmarker till skog. Han har efter examen också studerat vindkraftsplanering och praktiserat på Länsstyrelsen Uppsalas miljöskyddsenhet med handläggning av tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Henrik har tidigare arbetat på Sweco Society med samhällsanalys och utvärdering inom hållbar utveckling, förnyelsebar energi, regional utveckling m.m.