Nyheter

 • Energieffektiviseringens mervärden!

  Frukostseminarium den 24 november! De senaste åren har allt större fokus riktats på energieffektiviseringens mervärden. Energieffektivisering ger minskade växthusgasutsläpp, tryggare energiförsörjning, lägre levnadskostnader, bättre hälsa och välmående, ökad industriell produktivitet, minskade lokala luftföroreningar. I ett av de projekt som finansierats av Energimyndigheten har en modell tagits fram som synliggör energieffektiviseringens mervärden. Agneta Persson, som är vår expert inom hållbara energisystem och hållbara städer, var med och tog fram modellen och presenterar arbetet vid ett frukostseminarium ...

  Inlagd november 16, 2017 | Kategorier: Nyheter
 • Anthesis Enveco är med på C/O City konferensen 17 nov!

  Intresserad av värdering av ekosystemtjänster? På C/O Citys konferens den 17 november (kl. 11:15 under valbara sessioner - pass 1) har du chansen. Då håller Åsa Soutukorva Swanberg och Linus Hasselström tillsammans med Naturvårdsverket i övningen "Synliggör naturens gratisarbete – prova på att värdera ekosystemtjänster."

  Inlagd oktober 30, 2017 | Kategorier: Nyheter
 • Workshop om ekosystemtjänster!

  Blekinges kustmiljöexperter: Kommunicera bättre och mer strukturerat om ekosystemtjänster! I veckan höll vi en workshop på Länsstyrelsen i Blekinge om ekosystemtjänster i kustområdet. Deltagare från kommuner, näringsliv och länsstyrelse hade samlats för att diskutera värdet av Blekinges ekosystemtjänster. Vi fick många nya infallsvinklar och bra input från deltagarna! Inte minst lyftes det stora värdet av ökad kommunikation och kunskap om naturens värden fram. Detta behövs på alla nivåer och i många olika former, alltifrån att ta ...

  Inlagd oktober 19, 2017 | Kategorier: Nyheter
 • Vattenkraftens miljöfrågor – vi utbildar i kostnadsnyttoanalys!

  Forskningsprogrammet Kraft och liv i vatten, inom vilket Anthesis Enveco har lett projektet "Framtagande av relevant och användaranpassad samhällsekonomisk modell för miljöåtgärder för kraft och liv i vatten" (FRAM-kliv), håller utbildningar för de som arbetar med vattenkraftens miljöfrågor på företag och myndigheter. En utbildning handlar om samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning av miljöförbättringar i utbyggda älvar och hölls i Stockholm den 10 oktober. Läs mer på Energiforsks hemsida. Ytterligare ...

  Inlagd oktober 13, 2017 | Kategorier: Nyheter
 • Vi är med på Samhällsbyggnadsdagarna 2017!

  Agneta Persson, vår expert inom hållbara energisystem och hållbara städer, deltar under Samhällsbyggnadsdagarna i Stockholm 11-12 oktober! Agneta är med på spår H - Stadsutveckling & samhälle - den 11 oktober och modererar en diskussion på temat "Dagens recept på stadsbyggnad - varför har vi inte kommit längre?" Läs mer om Samhällsbyggnadsdagarna och anmäl dig här.  

  Inlagd oktober 10, 2017 | Kategorier: Nyheter
 • Nytt forskningsprojekt inom marin bioekonomi!

  KTH & Anthesis Enveco har beviljats medel från Formas för ett treårigt forskningsprojekt inom biobaserad och cirkulär samhällsekonomi. Projektet handlar om att undersöka vilka typer av biomassa som har störst potential att ta upp kväve och fosfor ur haven och därmed bromsa övergödningen. Utöver det ska  en strategisk översikt göras av de möjligheter och hinder som finns för utvecklingen av en hållbar marin bioekonomi i Sverige och nya styrmedel ska föreslås. – Vi vill på så sätt bidra ...

  Inlagd oktober 4, 2017 | Kategorier: Nyheter
 • Hållbarhetsanalys av sanering i Glasriket!

  Så saneras förorenade glasbruksområden i Glasriket innovativt och hållbart I Glasriket i Småland finns ca 40 nedlagda glasbruk som behöver saneras på grund av förorenade jordmassor och markutfyllningar med krossat kasserat glas. Att sanera alla dessa områden på traditionellt vis – ett i taget och utan särskild samordning – skulle ta lång tid. Därför har Anthesis Enveco tillsammans med Chalmers tekniska högskola undersökt om ett mer innovativt tillvägagångssätt skulle vara mer hållbart ur miljömässig, social och ...

  Inlagd september 26, 2017 | Kategorier: Nyheter
 • Ny studie för Nordiska ministerrådet!

  Ekosystemtjänster i fysisk havsplanering Anthesis Enveco har på uppdrag av Nordiska ministerrådet och i samarbete med Menon Economics i Norge och SYKE i Finland koordinerat en studie vars syfte är att beskriva och kommunicera ett förslag till ett nytt verktyg för utvärdering av ekosystemtjänster i fysisk planering till havs i de nordiska länderna. Verktyget bygger på en stegvis metod för hur ekosystemtjänster kan inkluderas i havsplaneringsprocessen genom att ...

  Inlagd september 18, 2017 | Kategorier: Nyheter
 • Ny databas med samhällsekonomiska miljövärden!

  Anthesis Enveco har tagit fram en ny databas med schablonvärden för miljö- och hälsoeffekter Hur mycket är det värt för samhället att minska utsläppen av kväve med 1 kg? För att samhällsekonomiska analyser av åtgärder som minskar övergödningen, och andra miljöförbättrande åtgärder, ska bli rättvisande behövs skattningar av vad miljöförbättringarna är värda samhällsekonomiskt. Som hjälp för detta finns nu en databas med samhällsekonomiska schablonvärden för ett antal miljö- och hälsoeffekter. Databasen innehåller schablonvärden indelade efter luftföroreningar, vattenföroreningar, ...

  Inlagd september 11, 2017 | Kategorier: Nyheter
 • Anthesis Enveco föreslår metod för rimlighetsavvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken

  En av miljöbalkens mest centrala bestämmelser är den så kallade skälighetsregeln i 2 kap. 7 § miljöbalken. Denna paragraf handlar om huruvida kostnader för åtgärder som skyddar miljö och hälsa kan anses vara rimliga. I denna rimlighetsavvägning ska en verksamhets kostnader för skyddsåtgärder vägas mot de miljö- och hälsoskador som uppstår om åtgärderna inte vidtas. Problemet är att det inte finns någon generellt accepterad metod för hur rimlighetsavvägningen ska tillämpas i praktiken. Anthesis Enveco ger i ...

  Inlagd september 6, 2017 | Kategorier: Nyheter